Reklamácia

ĽAHKÁ REKLAMÁCIA

 Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s tým, ako u nás fungujú reklamácie.

Ako a kde uplatniť reklamáciu?

 1. Reklamáciu, prosím, uplatnite na e-mail:obchod@etanikozmetika.sk , na telefón +420 739 610 850 alebo dopisom na adresu: Adiel s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5. Formulár alebo sprievodný list k vami uplatňovanej reklamácii musí obsahovať nasledujúce náležitosti: 
a) vaše kontaktné údaje, popis závady a požiadavok na spôsob vybavenia reklamácie
b) preukázanie nákupu zbožia (najlepšie priložením dokladu o kúpi)
 

3. Zbožie, ktoré podľa vášho názoru obsahuje vadu, starostlivo zabaľte a zašlite spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu. Zbožie by malo byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musí byť čisté a kompletné. V opačnom prípade nie sme povinní sa reklamáciou zaoberať a zbožie vám zašleme späť.

4. Pokiaľ ste spotrebiteľ, tak pri uplatneniu reklamácie obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty písomné potvrdenie – reklamačný protokol, slúžiaci ako doklad pri vybaveniu reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené informácie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.

 

Kedy odpovedáme za vady zbožia

 1. Odpovedáme vám za to, že zbožie pri prevzatiu nemá vady. To znamená, že v čase, kedy preberáte zbožie, odpovedáme najmä za to, že:
 2. má vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu zbožia a na základe reklamy nami uvedenej
 3. sa zbožie hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame
 4. zbožie prípadne odpovedá akosťou alebo urobením dohovorenej vzorky alebo predlohe
 5. je zbožie v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 6. zbožie vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
 7. Pokiaľ ste spotrebiteľ, odpovedáme za vady vzniknuté po prevzatiu zbožia v 24 mesačnej záručnej dobe, ak nie je uvedená iná doba.
 8. Upozorňujeme, že pokiaľ ste si zakúpili zbožie, ktoré bolo vadné a pre svoju vadu bolo zlacnené, potom za túto vadu, pre ktorú bolo zbožie lacnejšie, neodpovedáme.
 9. V prípade, že ste spotrebiteľ a vada sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že zbožie bolo vadné už pri prevzatí. Inak ste oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného zbožia v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 10. Ak je na predávanom zboží, na jeho obale, v návode pripojenému ku zbožiu alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú sa dá zbožie použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť, pokiaľ ste spotrebiteľ. Zárukou za akosť sa vám zaväzujeme, že zbožie bude po určitý čas spôsobilé k použitiu pre zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti.
 11. Pokiaľ ste nám vytkli vadu zbožia oprávnene, nebeží lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôžete vadné zbožie užívať.

 

Kedy sa zbožie nedá reklamovať

 1. Záruka a nárok zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na:
 2. opotrebenie zbožia jeho zvyčajným užívaním
 3. použité zbožie, kedy vada odpovedá miere opotrebenia
 4. vady, o ktorých ste vedeli, alebo ktoré ste sami spôsobili
 5. Reklamovať preto nie je možné vady zistené v dôsledku nepsávneho užívania, nedodržaním pokynov k používaniu zbožia, nesprávnym skladovaním alebo poškodením zbožia zákazníkom.
 6. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ ste citliví alebo alergickí na dodané zbožie či látky v nich obsiahnuté, nedá sa to považovať za vadu zbožia.
 7. Upozorňujeme tiež, že obrázky, ktoré vystavujeme na našom e-shope, sú len ilustratívne a môžu sa v skutočnosti líšiť napr. v obale, farbách atď., nejde teda o záväzné zobrazenie vlastnosti zbožia.

 

Čo môžete pri reklamácii žiadať

 1. V záručnej dobe môžete uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
b) bezplatné odstránenie vady opravou
c) primeranou zľavou z kúpnej ceny; alebo
d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy
 1. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvoreniu zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
 2. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má zbožie väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), máte právo uplatniť požiadavok na zľavu z kúpnej ceny, výmenu zbožia alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady zbožia sa uplatňujú u nás ako predávajúceho.
 5. Pri uplateniu reklamácie nám oznámte, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste žiadali naozaj vadu, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, máte práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušeniu zmluvy.
 6. Ak nie je oprava alebo výmena zbožia možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 7. Pokiaľ preukážeme, že ste pred prevzatím o vade zbožia vedeli alebo ju sami spôsobili, nie sme povinní vášmu nároku vyhovieť.
 8. Za vadu plnenia sa nepovažuje prekážka spôsobená vyššou mocou.

 

Ako reklamáciu vybavíme

 1. Pokiaľ ste spotrebiteľ, potom ihneď, prípadne najneskôr do troch pracovných dní v zložitejších prípadoch, rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia vám v tejto lehote oznámime.
 2. Pokiaľ ste spotrebiteľ, potom reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s vami písomne nedohodneme na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Zašleme vám elektronicky potvrdenie o dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o urobeniu opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie od jej vybavenia alebo do doby, kedy ste si boli povinný zbožie vyzdvihnúť.
 3. Pokiaľ ste podnikateľ, potom rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie, v primeranej lehote. Vašu reklamáciu posúdime a zašleme vám písomné potvrdenie o dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o urobeniu opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 4. Ako spotrebiteľ máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplateniu týchto nákladov musíte požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia, inak vám nemusí byť priznané

 _______________________

         za  ADIEL s.r.o.

   Ing. Stanislav Kameníček

              konateľ