Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia a užívateľský účet

 1. Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti Adiel s.r.o., so sídlom V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČO: 01388665, DIČ: CZ01388665, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 205713 („predávajúci“) upravujú v súlade najmä so zákonom č. 89/2012 Zb., občianský zákoník, a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.etanikozmetika.sk („webové rozhranie“). Predávajúci sa zameriava na predaj produktov na podporu počatia.
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú len na spotrebiteľa.
 3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.
 4. Predávajúci môže tieto obchodné podmienky meniť či dopĺňať. Takou zmenou nebudú dotknuté práva a povinnosti predávajúceho ani kupujúceho vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Kupujúci môže predávajúceho kontaktovať: Adresa: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, E-mail: obchod@etanikozmetika.sk, Telefón: +420 739 610 850
 6. Našu kamennú predajňu nájdete na adrese: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, budova Ženské domovy, 5. poschodie.
 7. Na základe registrácie kupujúceho vytvorenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci robiť objednávanie zbožia („užívateľský účet“). Kupujúci môže robiť objednávanie zbožia tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 8. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní zbožia je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní zbožia sú predávajúcim považované za správne.
 9. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 10. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 11. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 12. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetka prezentácia zbožia umiestnená na webovom rozhraní obchodu etanikozmetika.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto zbožia.
 2. Objednávku môže kupujúci urobiť taktiež prostredníctvom telefónu či emailu. V takom prípade predávajúci zašle emailom kupujúcemu ponuku spoločne s týmito obchodnými podmienkami, ktorý ponuku emailom potvrdí. Zmluva je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia kupujúceho emailom.
 3. Pred závúzným odoslaním objednávky môže kupujúci ľubovoľne kontrolovať a prípadne meniť akékoľvek údaje. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Objednávkou sa kupujúci zaväzuje k platbe. Predávajúci považuje údaje uvedené v objednávke za správne a aktuálne. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a súhlasí s nimi.
 4. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom emailu spolu s potvrdením zašle kupujúcemu aj tieto obchodné podmienky na trvalom nosiči dát na email. Zmluva je uzatvorená okamihom odoslania potvrdenia o prijatí objednávky.
 5. Kupujíci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania zbožia predávajúcemu. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.
 6. Ceny zbožia a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 8. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám. Predávajúci kúpnu zmluvu na žiadosť kupujúceho zašle.
 9. U niektorého zbožia je kupujúci povinný preštudovať návod na použitie, pokiaľ mu ho predávajúci zašle (elektronicky alebo so zbožím) a následne sa informáciami z neho riadiť.
 10. Predávajúci výslovne upozornuje kupujúceho, že žiadne tvrdenia u zbožia sa nedá považovať za liečebné tvrdenia a že doplnkom stravy a iným potravinám podľa platnej legislatívy nie je možné prisudzovať liečebné vlastnosti.
 11. V prípade, že kupujúci poruší kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky (napr. neprevezme zbožie), je predávajúci oprávnený zaradiť ho na zoznam nespoľahlivých kupujúcich (blacklist), čo znamená, že je taký kupujúci v prípade ďalšieho nákupu povinný zaplatiť cenu zbožia a náklady spojené s dodaním zbožia ešte pred odoslaním tohto zbožia kupujúcemu.

3. Platobné podmienky

 1. Cenu zbožia a prípadné náklady spojené s dodaním zbožia podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke 
 2. v hotovosti či kartou na výdajni predávajúceho Ostrovského 253/3, Praha 5, 5. poschodie, č. dverí 5.000 
 3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (č. účtu:2701343937/2010, IBAN: CZ4520100000002701343937, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, VS: číslo objednávky)
 4. online platbou prostredníctvom ComGate

      b. Predávajúci zasiela spolu so zbožím kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad.

      c. Po uhradení ceny zbožia predávajúci vystaví daňový doklad – faktúru, ktorú zašle kupujúcemu v elektronickej podobe emailom a v papierovej podobe ju priloží k objednávke.

 4. Dodacie podmienky

 1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní zbožia. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na webovom rozhraní.
 2. Pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa predávajúci dodať zbožie vždy do 30 dní od uzatvorenia zmluvy, inak má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu späť zašle uhradenú cenu vrátane zaplatených nákladov na dopravu, v prípade že došlo k jej úhrade.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať zbožie na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať zbožie pri dodaní. Pri prevzatí zbožia od prepravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov zbožia a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné zbožie doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním zbožia, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má ako spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia zbožia. V prípade, že je zbožie zaslané kupujúcemu v niekoľkých zásielkách, lehota sa počíta až od prevzatia poslednej zásielky. V prípade pravidelného dodávania zbožia lehota beží od doručenia prvej dodávky.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nad rámec zákonnej lehoty, a to v dĺžke 1 roka (365 dní) od prevzatia zbožia, pri čom na odstúpenie od zmluvy nad rámec zákonnej lehoty sa použijú ustanovenia tohto článku o odstúpení od kúpnej zmluvy. Kupujúci nemá však právo na vrátenie zbožia v tejto predĺženej lehote, pokiaľ bolo zbožie čiastočne alebo úplne spotrebované, poškodené alebo ktoré prešlo dobou minimálnej trvanlivosti, prípadne ubehla doba, počas ktorej sa dá zbožie použiť.
 3. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je možné nájsť tu: Odstúpenie od zmluvy.
 4. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ:
 1. bolo zbožie upravené podľa jeho želania alebo pre jeho osobu, najmä v prípade zbožia na mieru
 2. zbožie podlieha rýchlej skaze, alebo zbožie s krátkou dobou spotreby, ako aj zbožie, alebo pokiaľ sa jedná o zbožie, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným zbožím
 3. zbožie bolo dodané v zapečatenom obale, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil.

       e. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Zbožie musí byť predávajúcemu vrátené do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením zbožia (napr. prepravou) a to aj v prípade, kedy zbožie nemôže byť vrátené pre svoju povahu zvyčajnou poštovnou cestou.

       f. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho od kupujúceho prijala, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci zbožie vráti alebo preukáže, že zbožie predávajúcemu odoslal.

       g. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou zbožia (poštovné) pri jeho obstaraní (nie však vrátení). Tento nárok je však len vo výši najlacnejšej varianty ponúkanej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pri čom osobný odber nie je možné považovať za taký spôsob doručenia.

       h. Kupujúci berie na vedomie, že môže zbožie mimo uvedených výnimok vyskúšať, ale iba tak, aby sa zoznámil s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Pokiaľ bude zbožie kupujúci využívať viac a nakladaním s ním zníži jeho hodnotu, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu čiastku poníženú o náklady, ktoré musí vynaložiť, aby zbožie uviedol do pôvodného stavu, aby ho mohol predať ďalším zákazníkom.

       i. Ak je spoločne so zbožím poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu so zbožím predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

      j. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti zbožia alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ zbožia prerušil výrobu alebo dovoz zbožia. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane uhradeného poštovného bez zbytočného odkladu.

 6. Záruka za akosť

 1. Ak je na predávanom zboží, na jeho obale, v návode pripojenom ku zbožiu alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa dá zbožie použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že zbožie bude po určitý čas spôsobilé k použitiu pre zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti.

7. Práva z vadného plnenia, reklamácia

 1. Predávajúci odpovedá kupujúcemu za to, že zbožie pri prevzatí nemá vady a že v čase, kedy kupujúci zbožie prevzal:
 1. odpovedá dohodnutému popisu, druhu a množtve, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam
 2. je vhodné k účelu, pre ktorý ho požadujete a s ktorým predávajúci a kupujúci súhlasili
 3. je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu

       b. Ďalej predávajúci odpovedá za to, že vedľa dohodnutých vlastností:

 1. je zbožie vhodné k účelu, ku ktorému sa zbožie tohto druhu zvyčajne používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kodexy chovania daného odvetvia, ak nie je technických noriem
 2. zbožie množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovedá zvyčajným vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné prehlásenia učinené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením
 3. je zbožie dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať
 4. zbožie odpovedá akosťou alebo prevedením vzorky na predlohe, ktoré bolo kupujúcemu poskytnuté pred uzatvorením zmluvy

 Za posledné uvedené štyri body predávajúci neodpovedá v prípade, že kupujúceho zvlášť upozornil pred uzatvorením zmluvy, že sa niektorá vlastnosť zbožia líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

       c. Ustanovenia tohto článku sa nepoužijú u zbožia predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. U použitého zbožia na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú zbožie malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy zbožia.

       d. Svoje práva z vadného plnenia môže kupujúci uplatniť do dvoch rokov od prevzatia zbožia. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že zbožie bolo vadné už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží počas, po ktorý nemôže kupujúci vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

       e. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia v prípade, že vadu spôsobil sám. Vadou zbožia nie je bežné opotrebenie zo zvyčajného používania.

       f. Kupujúci má právo, pokiaľ má zbožie vadu, požadovať jej odstránenie a to:

 1. dodaním novej veci bez vady
 2. opravou veci

ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. V takom prípade môže predávajúci odmietnuť vadu odstrániť, a to najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by zbožie malo bez vady.

       g. V prípade, že:

 1. predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej dobe po jej vytknutí tak, aby tým nespôsobil kupujúcemu ťažkosti
 2. sa vada zbožia prejaví opakovane, čo znamená trikrát a viac
 3. je vada podstatným porušením zmluvy
 4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo okolnosťou zjavné, že vadu neodstráni v primeranej dobe alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho

má kupujúci právo požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemôže v prípade, že vada zbožia nie je významná.

       h. Práva z vadného plnenia môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese predajne: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, telefonicky na +420 730 107 558 alebo emailom na obchod@etanikozmetika.sk.

       i. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý kupujúci obdrží spolu s dodacím a reklamačným listom ku zbožiu.

 8. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Vybavovanie sťažností zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@etanikozmetika.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúci zašle predávajúcemu na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://adr.coi.cz/cs.
 3. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 9. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený k predaji zbožia na základe živnostenského oprávnenia. 6Ivnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 2. Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s právnymi predpismi. Ochranu osobných údajov viac upravujú Podmienky ochrany osobných údajov. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 3. Ak je niektoré ustanovenie podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 4. Všetky písomné komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim môže prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odts. 2 občianskeho zákonníka.
 6. Prílohu týchto podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto podmienky platia od 28.3.2023

Znenie obchodných podmienok platných od 14.9. 2020 do 27.3 2023.

 

Za ADIEL s.r.o.

Ing. Stanislav Kameníček, jednateľ