Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

I.I. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Adiel s.r.o, so sídlom V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČO: 01388665, DIČ: CZ01388665, zapísanej v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 205713 upravujú v súlade s § 1751 ods . 1 zákona č. 89/2012 Zb, občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.etanikozmetika.sk.

I.II. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

I.III. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je koncovým spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dojednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.I.  Všetka prezentácia tovaru na webovom rozhraní obchodu www.etanikozmetika.sk má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

II.II. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.etanikozmetika.sk alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

II.III. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do momentu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

II.IV. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

II.V.  Ceny tovaru a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy ČR.

II.VI. Kupujúci sůhlasí s použitím komunikačných protriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti  s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

II.VII. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

III. Platobné podmienky

III.I. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 2. v hotovosti vo výdajňách  predávajúceho;
 3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho;
 4. využitím platobnej brány GoPay (úhrada platobnou kartou online).

III.II. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý ovšem neslúži ako daňový doklad.

Kupujúci môže objednaný tovar uhradiť štyrmi spôsobmi:

 1. Platbou v hotovosti (pri osobnom odbere tovaru na adrese: Ostrovského 253/3, Praha 5, 5. patro, č. dveří 5.058)
 2. Platbou dobierky v hotovosti alebo kartou /podľa  možností dopravcu)
 3. Využitím platobnej brány (úhrada platobnou kartou online) – Tento spôsob pre vás pripravujeme.
 4. Prevodom na účet:

FioBanka
Číslo účtu: 2701343937/2010

IBAN: CZ4520100000002701343937

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

VS: číslo objednávky

IV. Evidencia tržieb

IV.I. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
IV.II. Predávajúcí vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobe prepravy.

V. Dodacie podmienky

V.I. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru.  Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.etanikozmetika.sk.

V.II. Ake je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevziatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.  V prípade zistenia porušenia obalov svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

IV.III. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

V. Odstúpenie od zmluvy, reklamácie

V.I. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho.

V.II. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmuva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (např. prepravu), a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

V.III. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátit prijaté peňažné prostriedky  kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

V.IV. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho kúpe (nie pri vrátení). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšej varianty ponúkanej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nemožno považovať za taký spôsob doručenia.

V.V. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 2. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 3. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil jeho pôvodný obal.

V.VI. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhardu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V.VII. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzvaretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

V.VIII. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

V.IX. Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nad rámec zákonnej lehoty a to 1 rok (365) dní od prevzatia tovaru.

V.X. Na tovar vrátený nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s uplynutou exspiračnou lehotou, čiastočne či úplne spotrebovaný alebo poškodený nad rámec bežnej kontroly tovaru pri jeho prevzatí. Pre ostatné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote platia body 5.1 až 5. 8 týchto obchodných podmienok.

VI. Práva z vadného plnenia

VI.I. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal aleko ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uksutočňovanej;
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedním zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy;
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti;
 5. tovar vyhovuje požiadavkam právnych predpisov.

VI.II. Ustanovenia uvedené v čl. 6.1. týchto  obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. U použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

VI.III.  Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

VI.IV. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo doaním chýbajúcej veci;
 2. na odstránenie vady opravou veci;
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 4. na odstúpenie od zmluvy.

VI.V.  Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Určenú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

VI.VI. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese predajne: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5.

VI.VII. Za moment uplatnenia práva z vadného plnenia sa považuje moment, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho vadný tovar.

VII.VIII. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kamenicek@etani.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje slúžia iba pre účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú poskytnuté iba dáta nevyhnutné pre prepravu tovaru kupujúcemu. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu či vymazanie svojich osobných údajov z databáze predávajúceho.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto OP sú platné od 1.1.2018. Vyhradzujeme si právo na ich ľubovoľnú úpravu bez predošlého upozornenia.

Vstúpte do klubu ETANI
a získajte zľavu 5 € na ďalší nákup.